Pedagogische visie onderwijsgemeenschap atol

Binnen onze onderwijsgemeenschap gaan we uit van de eigenheid en de kwaliteiten van elk individu. Dit doen we door een veilige en vertrouwde leer- en werkomgeving te realiseren waarin een onderzoekende en open houding de basis is voor ontwikkeling. Leerlingen, ouders en team vormen samen de schoolgemeenschap waarin iedereen actief betrokken is en met plezier aan deelneemt.

Waarom een leerlingenraad?

Binnen atol willen wij werken met een leerlingenraad voor elke school om de betrokkenheid van leerlingen en zich mede-verantwoordelijk voelen te stimuleren. In een leerlingenraad zitten door de leerlingen gekozen vertegenwoordigers uit de groep 5 t/m 8.

Belangrijke uitgangspunten hierin zijn:

 • De leerlingen zich meer betrokken doen voelen bij het ‘reilen en zeilen’ van de school.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van een school bijbrengen.
 • De leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren.
 • De leerlingen inspraak geven.
 • De leerlingen ‘democratie’ laten ervaren.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

De leerlingenraad heeft een adviserende taak. Dit betekent dat de kinderen van de leerlingenraad mogen meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen op onze school. Mogelijk kan de leerlingenraad in de toekomst ook een actieve rol vervullen op speciale dagen/gebeurtenissen op school.

Zaken waarover de leerlingenraad o.a. advies mag uitbrengen zijn bijvoorbeeld:

 • Het gebruik en inrichting van het schoolplein.
 • Invulling vrijdagmiddagen voor bijv. een vakantie (of laatste schooldag)
 • Advies bij organisatie schoolreisjes.
 • Verantwoordelijk voor een deel van de website.
 • Bevindingen bij gebruik lesmethoden.
 • Adviseren bij festiviteiten.
 • Eigen aan te dragen onderwerpen

Reglement leerlingenraad atol

Betekenis van het reglement:

In het reglement van de leerlingenraad staat wat jullie mogen/kunnen doen. Ook staat erin aan welke afspraken we ons moeten houden.

De leerlingenraad

De leerlingenraad van onderwijsgemeenschap Atol wordt gekozen door en uit de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Van belang is dat alle groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. Het aantal leerlingen dat deelneemt aan de leerlingenraad verschilt per school. De leerlingenraad bestaat uit de directie en de klassenvertegenwoordigers.

De verkiezingen voor de leerlingenraad

Leerlingen die zich graag beschikbaar willen stellen, presenteren zich op een manier die bij hun past in maximaal 5 minuten. Dit wordt op school voorbereid. In deze brief kunnen zij aangeven waarom zij willen deelnemen aan de leerlingenraad en waarom zij zichzelf een geschikte kandidaat vinden. De klassenvertegenwoordigers worden in het begin van het schooljaar op een democratische manier gekozen door de groep waarin zij zitten, onder begeleiding van de leraar. Zij blijven het hele schooljaar in de leerlingenraad. In volgende schooljaren mogen zij herkozen worden.

Vergaderingen van de leerlingenraad

De leerlingenraad vergadert 4 keer per schooljaar of vaker als dat nodig is. De leerlingenraad bespreekt onderwerpen die door een van de klassenvertegenwoordigers (bij voorkeur na overleg met hun klas) of de directie naar voren worden gebracht. De vergadering wordt voorgezeten door de directie van de school. Misschien kan in de toekomst deze rol worden overgenomen door een van de leerlingen.

Voor iedere vergadering is er een agenda. De eerste keer zal de directie de agenda opstellen, daarna een van de klassenvertegenwoordigers. Deze kunnen de klassenvertegenwoordigers voor de vergadering bespreken met hun eigen klas. Na de vergadering krijgen alle klassenvertegenwoordigers een verslag. Dit kunnen ze gebruiken om hun klas te infomeren over wat er besproken en besloten is. Het verslag wordt op de website geplaatst.

Wanneer je in de leerlingenraad zit, kun je verschillende taken hebben. Denk hierbij aan een notulist, tijdbewaker of een journalist (stukje nieuwsbrief)