Onderwijsgemeenschap atol als opleidingsschool

Visie op opleidingsschool

Wij zijn een opleidingsschool met veel aandacht voor de professionele ontwikkeling van de toekomstige leraren. Om dit te realiseren passen de schoolopleiders de visie en missie van de OnderwijsGemeenschap (OG) atol toe.
Passend bij onze visie op het kind en onze visie op de maatschappij willen wij als onderwijsgemeenschap verder werken aan de ontwikkeling van passend en boeiend onderwijs. Dit om recht te kunnen doen aan de verschillen in kinderen op didactisch en pedagogisch gebied, met oog voor ieders eigen talent.

Uitgangspunten

Wij willen een stageplek aanbieden waar adaptief, passend, boeiend en betekenisvol onderwijs uitgangspunten zijn.
Waar relatie, competentie en autonomie belangrijke eigenschappen zijn in het handelen van de toekomstige leerkracht.
Waar aangesloten wordt bij de onderwijsbehoeften, interesses en talenten van de studenten om hun motivatie te bevorderen.
Waar wij een onuitputtelijke bron voor ontwikkeling willen zijn voor aankomende leerkrachten.
Wij gaan daarbij uit van onze kernwaarden: betrokkenheid, respect en ontwikkeling.

Organisatie

Onderwijsgemeenschap atol werkt samen met studenten van Saxion, APO (Academie Pedagogiek en Onderwijs) locatie Enschede. (PABO)   Wij bieden structureel een stageplek voor werkplekleren in de vier verschillende leerjaren.                                                                                                                              
De vierdejaars studenten, de LIO, zitten in het laatste jaar van hun studie en hebben samen met een ervaren teamlid een groep.  Alle studenten zijn twee dagen per week bij ons op school, de donderdag en vrijdag.
De studenten worden begeleid door Karin van Veldhuizen en Elke Seiger, zij zijn de SchoolOpleiders (SO) binnen de OnderwijsGemeenschap. Zij bezoeken de studenten tijdens de lessen en voeren met hen voortgangsgesprekken. Verder geven zij de studenten les tijdens de Ontwerpateliers (= onderwijs op de werkplek), waar de theorie met de praktijk verbonden wordt.  Ze begeleiden de mentoren en geven sturing aan het opleidingsproces van de studenten. Vanuit APO Saxion worden de studenten op de werkplek begeleid door de InstituutsOpleider (IO).

Doelen

Er wordt gewerkt aan zeven competenties:

1. Interpersoonlijk competent : Op een goede manier leiding geven, een vriendelijke en coöperatieve sfeer scheppen. Een open communicatie tot stand brengen.
2. Pedagogisch competent : Een veilige leeromgeving creëren in de groep en lessen.
3. Vakdidactisch competent: Ontwerpen van een krachtige leeromgeving in de groep en de lessen.
4. Organisatorisch competent: Zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in de groep en de lessen 
5. Competent zijn in het samenwerken met collega’s: Een bijdrage leveren aan een goed pedagogisch en vakinhoudelijk/didactisch klimaat op school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie.
6. Competent zijn in het samenwerken in en met de omgeving: Een bijdrage leveren aan een goede samenwerking met mensen en instellingen in de omgeving van de school.
7. Competent in het reflecteren: Reflectie inzetten als sturing van ontwikkeling.

Borging

De SchoolOpleiders hebben contacten met Saxion APO Enschede (PABO) en met de schoolopleiders binnen de KONOT. Dat geeft hen de mogelijkheid om de nieuwste kennis en inzichten binnen OnderwijsGemeenschap atol  toe te passen voor verdere ontwikkeling en professionalisering van de studenten. Naast het stage lopen in de groep worden studenten ook aangemoedigd om deel te nemen aan verschillende schoolactiviteiten. Regelmatig nemen derde en vierde jaars studenten  deel aan vergaderingen en studiedagen  en zijn ze, in overleg, aanwezig bij oudergesprekken .

Voor het katern "Opleiden in de school Twente" klikt u hieronder.